Sveikatos ir saugos ugdymo skyrius

 
 
 

Naujienos

Visa Europa − naujo, sveiko, integruoto judumo ir transporto link

Įkelta 2021-05-24

2021 m. gegužės 18 d. Austrijos Federalinės vyriausybės surengto aukšto lygio virtualaus susitikimo (dalyvavo 46 ministrai ir valstybės sekretoriai) transporto, sveikatos ir aplinkos klausimais pabaigoje buvo pasirašyta Vienos deklaracija. Šia deklaracija siekiama skatinti pereiti prie švaraus, saugaus, sveiko ir įtraukaus transporto ir judumo, ypač daug dėmesio skiriant dviračių naudojimui visame Europos regione. Deklaraciją priėmė 41 šalies atstovai.

Renginio „THE PEP Viena 2021“ dalyviai, pripažindami, kad regionas susiduria su daugybe iššūkių (aplinkos oro tarša, eismo keliamas triukšmas, šiltnamio efektą sukeliančios išmetamosios dujos, fizinis neveiklumas, sėdimojo gyvenimo būdo sukeliamas nutukimas, socialiniai ir ekonominiai skirtumai, aplinkos sveikatos netolygumai, gausūs sužalojimai keliuose, ekonominis neefektyvumas, biologinės įvairovės nykimas dėl neriboto miestų plėtimosi), aptarė, kaip iš esmės galima būtų pakeisti transportą ir judumą (mobilumą).

Koronaviruso ligos (COVID-19) pandemija sukėlė papildomų iššūkių ir atskleidė svarbų transporto ir mobilumo (judumo) vaidmenį visuomenės sveikatos srityje ir būtinybę stiprinti jų atsparumą krizių bei nelaimių metu. Europos valdžios institucijos sutarė, kad po pandemijos ekonomikos gaivinimo paketuose daugiausia dėmesio turi būti skiriama naujoviškiems metodams, skirtiems švariam, saugiam, sveikam ir integruotam judumui (mobilumui) bei ekologiško transporto plėtrai. Vizija − mažinti žmonių priklausomybę nuo automobilių gerinant geležinkelių eismą ir viešąjį transportą bei aktyviai populiarinant saugų vaikščiojimą pėsčiomis ir važiavimą dviračiais.

Remiantis pandemijos metu šalių įgyta patirtimi ir pripažįstant viešojo transporto sistemų ir priešakinių linijų darbuotojų, kurie užtikrina, kad šios paslaugos būtų tęsiamos, vertę, buvo parengtos rekomendacijos, kaip užtikrinti transporto ir judumo sistemų tvarumą ir atsparumą. Vienos deklaracijoje raginama parengti išsamią visos Europos strategiją, kaip pasiekti nulinį išmetamų į orą teršalų kiekį, kaip skatinti žmonių sveikatinamąjį judumą ir kaip per ateinantį dešimtmetį sukurti saugią ir veiksmingą transporto sistemą. Vienos deklaracijos priede „Ekologiško, sveiko, tvaraus transporto rekomendacijos“ atkreipiamas dėmesys į tai, kad būtų atnaujintas tvarus transportas ir investicijos į ekologišką, sveiką judumą bei transportą visiems Europos regione, kartu prisidedant ir prie klimato kaitos mažinimo. Austrijos Federalinė klimato politikos, aplinkos, energetikos, mobilumo, inovacijų ir technologijų ministrė Leonore Gewessler, pirmininkavusi konferencijos sesijoje, pažymėjo, kad Austrija toliau rems visos Europos transporto, sveikatos ir aplinkosaugos programos įgyvendinimą. Ji sakė, kad Austrija, kurdama visos Europos aktyvaus judumo kompetencijų centrą, daugiausia dėmesio skirs partneriams, kurie kurs vaikų ir jaunimo draugiško mobilumo ir tvaraus judumo turizmo programas.

Europos šalių ministrai ir atstovai, pasirašydami Vienos deklaraciją, priėmė pirmąjį visos Europos dviračių skatinimo bendrąjį planą (toliau – bendrasis planas). Tai pirma tokio pobūdžio iniciatyva, apimanti visą Europos regioną. Ši iniciatyva proteguoja vieną iš tvariausių, įtraukiausių, saugiausių ir sveikiausių judumo formų. Bendrasis planas skirtas padėti sutelkti pastangas skatinant važiavimą dviračiais nacionaliniu ir vietos bendruomenių lygmeniu. Šiame plane nustatyti septyni pagrindiniai tikslai, kuriuos reikia įgyvendinti iki 2030 m.:

  • dvigubai padidinti dviračių naudojimą regione;
  • sukurti tinkamas erdves aktyviam judumui – erdvių dviračiams ir pasivaikščiojimams perskirstymas;
  • plėsti ir gerinti aktyvaus judumo, dviračių infrastruktūrą;
  • rengti ir įgyvendinti nacionalinę dviračių politiką, planus, strategijas ir programas;
  • smarkiai padidinti dviratininkų saugumą ir sumažinti žuvusiųjų ir sužalojamųjų skaičių;
  • integruoti naudojimąsi dviračiais į sveikatos politiką;
  • integruoti dviračių infrastruktūrą į žemės naudojimo, miesto, regiono ir transporto infrastruktūros planavimą.

Įvertinta ir visos Europos dviračių skatinimo bendrojo plano nauda regionams. Šis planas:

• skatintų sukurti palankią aplinką sveikoms ir saugioms transporto rūšims. Padvigubinus dabartinį naudojamų dviračių lygį būtų išvengta 30 000 pirmalaikių mirčių (visų pirma dėl padidėjusio fizinio aktyvumo), o netiesioginė ekonominė nauda sudarytų 78 milijardus eurų per metus;

• prisidėtų prie tvaraus ekonomikos vystymosi ir skatintų darbo vietų kūrimą. Dviračių pramonė ir dviračių turizmas turi didelį ekonominį potencialą. Visame Europos regione maždaug 750 000 darbo vietų yra susijusios su dviračių naudojimu. Padvigubinus dviračių transporto dalį Europos Sąjungoje, būtų sukurta dar 400 000 darbo vietų ir 3,5 mlrd. eurų padidėtų mažmeninės prekybos dviračiais apyvarta. Jei didieji Europos miestai pasiektų Kopenhagos dviračių modalinę dalį, kasmet ekologiško ir sveiko transporto srityje būtų įdarbinama daugiau kaip 76 600 žmonių;

• skatintų veiksmingesnės transporto sistemos diegimą. Šiandien regione kasmet nuvažiuojama apie 131 milijardą keleivinių kilometrų, pakeičiančių 42 milijardus lengvųjų automobilių kilometrų. Jei dvigubai padidėtų dviračių skaičius, tai padvigubėtų ir perkeltų kilometrų skaičius.

• mažintų su transportu susijusių šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) išmetimą. Padvigubinus dabartinį naudojamų dviračių lygį, išmetamas ŠESD kiekis sumažėtų 8 milijonais tonų anglies dioksido ekvivalento (CO2e), o netiesioginė ekonominė nauda regione sudarytų 1,1 milijardo eurų per metus.

• darytų įtaką miestų ir teritorijų plėtros specialiųjų planų rengimui integruojant sveikų ir saugių transporto rūšių ir saugaus judumo infrastruktūros kūrimą. Dviratininkų poreikius galima patenkinti sukuriant vientisą infrastruktūrą, sudarant sąlygas saugiam judumui ir daugiarūšiam transportui. Taip pat sveikatos ir aplinkosaugos tikslus būtų galima įgyvendinti per miestų ir teritorijų infrastruktūros kūrimo politiką. Padvigubinus dviračių naudojimą regione padidėtų žmonėms prieinamos viešosios erdvės dalis, nes sumažėtų spūstys, o netiesioginė ekonominė nauda siektų 4,9 milijardus eurų.

Vienos deklaracijoje pabrėžiamas ir poreikis spręsti problemas, susijusias su transportu ir miestų plėtra, nes ne visos socialinės ir ekonominės grupės turi vienodas galimybes naudotis viešojo transporto tinklais, sveiku transportu, aktyvaus judumo ištekliais rekreacinėse bei žaliosiose zonose.

Europos šalys taip pat susitarė skatinti finansinių išteklių mobilizavimą šiose srityse, lėšos gali būti skirstomos iš tarptautinių institucijų, žaliųjų priemonių finansų ir viešojo bei privačiojo sektorių. Be to, šalys sutarė investuoti į tvarų judumą ir transporto sistemas pasitelkiant partnerystę, investuoti į šių pajėgumų stiprinimą, keistis patirtimi visame Europos regione.

 

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro informacija

Nuotraukos
 
 

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro, Sveikatos ir saugos ugdymo skyrius. Tel.: (8 5) 2766775, Žirmūnų g. 1B, LT 09101 Vilnius